»»  Případné rezervace a objednávky elektrokol a koloběžek  : kontaktní tel.: +420 702 013 734  |  +420 702 013 744  ««
 »»  Půjčovna koloběžek a elektrokol Na Kasárnách, Moravský kras, Veselice 94, GPS : 49.389882955 16.7054159336  ««

 

Výpůjční řád Půjčovny koloběžek v Moravském krasu

Půjčovna elektrokol Moravský kras Veselice Hospůdka Na Kasárnách
Půjčovna koloběžek Moravský kras

1/ Vyloučení zodpovědnosti

 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na vlastním majetku nájemce a ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
 • Jízda na vypůjčeném předmětu je na vlastní nebezpečí.
 • Děti do 15 let pouze v doprovodu rodičů.
 • Dodržujte dopravní předpisy; nezapomeňte že osoby do 18 let musí mít při jízdě helmy!
 • Helmu důrazně doporučujeme při jízdě i osobám dospělým
 • Děti pod 10 let smí jet na jen v doprovodu osoby starší 15 let.
 • Před jízdou je nájemce povinen se přesvědčit o dobrém technickém stavu koloběžky.
 • Případné nedostatky je nutné ihned nahlásit pronajímateli nebo provozovateli.
 • Nájemce, jakožto i všechny osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě v době sjednaného pronájmu používají, jsou povinni si prostudovat a dodržovat tento výpůjční řád.

2/ Podmínky výpůjčky

 • Koloběžku si může vypůjčit osoba starší 15 let po předložení dokladu totožnosti.
 • Podmínkou pro výpůjčku je uzavření smlouvy realizované podpisem výpůjční smlouvy a předložení dokladu totožnosti, včetně zaplacení stanovené vratné kauce a uhrazení výpůjčného dle ceníku za všechny vypůjčené předměty.
 • Při předčasném vrácení vypůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení zbylé části výpůjčného. Koloběžku/ky lze předčasně vrátit pouze bezprostředně po výpůjčce, nejpozději však do 1/2 hodiny od doby zahájení výpůjčky např. z důvodů zdravotního stavu nájemce nebo nenadálé změny počasí. V tomto případě bude účtován nájemci jednorázový manipulační poplatek ve výši 100,- Kč vč. DPH.

3/ Manipulace a jízda s vypůjčeným předmětem

 • Za styl a způsob jízdy včetně výběru trasy zodpovídá plně nájemce.
 • Je zakázaná jízda mimo vyznačené silnice a cesty.
 • Za děti do 15 let zodpovídají rodiče, osoby do 18 let musí při jízdě používat příslušné ochranné helmy.
 • Je zakázáno jakkoli manipulovat s nastavením vypůjčeného předmětu vyjma opravy defektu během doby výpůjčky.
 • Případný defekt lze vyřešit použitím opravné sady, jíž jsou vybaveny koloběžky pro dospělé.
 • Nájemce je povinen chránit vypůjčený předmět před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 • Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s odcizením, ztrátou nebo opravou vypůjčeného předmětu, prokazatelně zaviněné nájemcem.
 • V případě vzniku neopravitelné závady vzniklé při jízdě je nutné volat pronajímatele nebo provozovatele na telefonních číslech +420 702 013 734, +420 702 013 744, +420 800 212 800.
 • Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce také přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané výpůjční smlouvě, jakožto i za dodržování tohoto řádu všemi osobami, které předměty nájmu uvedené ve výpůjční smlouvě v době sjednaného pronájmu používají.

4/ Bezpečnost při jízdě

 • Při jízdě dodržujte platné dopravní předpisy.
 • Platí přísný zákaz jízdy mimo cesty nebo silnice.
 • Při jízdě na území CHKO Moravský kras dodržujte pravidla a zákony platné v chráněné krajinné oblasti!
 • Používejte bezpečnostní helmy a v případě potřeby další bezpečnostní prostředky.
 • Na kamenitých nebo jinak těžce sjízdných úsecích tras z koloběžky sestupte a veďte ji až do míst, kde je další jízda již bezpečná.
 • Bezpečnostní helmy a cyklistické rukavice je možné vypůjčit společně s koloběžkou za sazby dle ceníku.

5/ Vrácení předmětu výpůjčky - koloběžky a příslušenství

 • Předměty výpůjčky a příslušenství je nájemce povinen vrátit ve stanovené době vyznačené na výpůjčním protokolu.
 • Koloběžky a příslušenství vracejte čisté.  V případě vrácení znečištěného předmětu výpůjčky bude nájemci účtován poplatek ve výši 50,- Kč vč. DPH za každý znečištěný vypůjčený předmět.
 • Při překročení smluvní doby pronájmu o déle než čtvrt hodiny po konci sjednané doby pronájmu, je nájemce povinen uhradit každou celou hodinu překročení výpůjčky v plné výši dle ceníku výpůjčného za každý vypůjčený předmět nebo příslušenství.

6/ Rezervace koloběžek

 • Koloběžky je možné rezervovat na telefonních číslech +420 702 013 734, +420 702 013 744.
 • Rezervace propadá uplynutím hodiny, na kterou byla koloběžka/ky rezervována bez náhrady.

7/ Reklamace

 • Nájemce má povinnost ihned hlásit veškeré závady na předmětu výpůjčky zjištěné před jízdou nebo během jízdy.
 • V případě závady na předmětu výpůjčky, která brání řádnému užívání předmětu pronájmu prokazatelně nezaviněné nájemcem, má tento právo na vrácení části ceny pronájmu za dobu, po kterou nemohl díky jím nezaviněné závadě předmět pronájmu užívat.

Tento výpůjční řád je platný od 01.06 2018